Strona głównaFinanseRenta rodzinna - informacje o obowiązkach pracodawcy i osobach, którym przysługuje świadczenie

Renta rodzinna - informacje o obowiązkach pracodawcy i osobach, którym przysługuje świadczenie

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania rodziny zmarłego pracownika o warunkach wymaganych do uzyskania renty rodzinnej, przygotowania stosownego wniosku i złożenia go w organie rentowym. Obowiązek taki wynika z art. 125 ust. 1 pkt 5 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Renta rodzinna - informacje o obowiązkach pracodawcy i osobach, którym przysługuje świadczenie [© sumnersgraphicsinc - Fotolia.com] Obowiązek ten nie dotyczy m.in. osób fizycznych zatrudniających pracowników, niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Mimo wspomnianego wyłączenia wskazane jednak jest, aby również ta grupa pracodawców udzielała rodzinie zmarłego wszechstronnej pomocy w uzyskania renty.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 ust. 1 ustawy emerytalnej). Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym po spełnieniu przez nich warunków określonych w art. 68 – 71 ustawy emerytalnej. Przedstawiamy je poniżej.

Dzieci własne zmarłego, współmałżonka oraz dzieci przysposobione

Renta przysługuje:
• do ukończenia 16 roku życia,
• do ukończenia nauki w szkole, jeśli przekroczyły 16 lat - nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia,
• bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w jednym z wymienionych wyżej okresów.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 rok życia i jest na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku nauki.

Wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości (w tym także w ramach rodziny zastępczej)

Prawo do renty występuje, jeśli są spełnione warunki przedstawione wyżej oraz osoby te:
• zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć ta była następstwem wypadku i
• nie mają prawa do renty po swoich rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeśli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt/rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Wdowa lub wdowiec

Osoby nabywają prawo do renty jeśli:
• w chwili śmierci współmałżonka ukończyły 50 lat lub były niezdolne do pracy albo
• wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 roku życia, a jeśli uczy się - 18 roku życia, lub jeżeli sprawują pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Renta przysługuje również osobie, która spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci współmałżonka albo od zaprzestania wychowywania dzieci wymienionych wyżej.

Małżonka/małżonek rozwiedziona/y lub wdowa/wdowiec, która/y do dnia śmierci współmałżonka nie pozostawała/ł z nim we wspólności małżeńskiej

Oprócz spełnienia warunków wymaganych od wdowy/wdowca osoba taka musi w chwili śmierci współmałżonka mieć prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Wdowa/wdowiec niespełniająca/y warunków przedstawionych w dwóch poprzednich punktach

Jeżeli osoba taka nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania, przysługuje jej okresowa renta rodzinna:
• przez okres jednego roku od śmierci współmałżonka,
• przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od śmierci współmałżonka.
Rodzice zmarłego

Mają prawo do renty po zmarłym dziecku pod warunkiem, że bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się ono do ich utrzymania. Pozostałe warunki, w tym także dotyczące wieku, są identyczne jak dla wdów i wdowców.

Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczynane jest zawsze na podstawie wniosku (ZUS Rp-2). Powinny być do niego dołączone dokumenty lub oświadczenia potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia. Informację o tym, jakie załączniki są obowiązkowe w danym przypadku, można uzyskać w najbliższej jednostce ZUS. Tam też można otrzymać wymagane formularze. Są one również dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Datę urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, stopień pokrewieństwa oraz fakt przysposobienia pracodawca ustala na podstawie dowodu osobistego albo wyciągu z akt stanu cywilnego, sporządzając notatkę lub odpis.

Na pracodawcach spoczywa obowiązek przygotowania i złożenia wniosku o rentę rodzinną w imieniu osób uprawnionych. Dostarczenie wymaganych załączników należy do zainteresowanych otrzymaniem renty.

oprac..ubezpieczeniaspoleczne.pl

 

Skomentuj artykuł:

Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

REKLAMA

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć

  • Kobiety.net.pl
  • Akademia Pełni Życia
  • Aktywni 50+
  • Internetowe Stowarzyszenie Seniorów
  • Oferty pracy